ایده و طرح های خلاق


مدرسه ای پویاست که در او عادت ها جایی نداشته باشد و هر روز با ایده و طرح جدیدی خود را به روزرسانی نماید.